Open/Close Menu iPrawnicy świadczą swoją pomoc przy wykorzystaniu internetu. Dlatego nasza pomoc dociera do Ciebie znacznie szybciej niż w przypadku korzystania z usług tradycyjnej kancelarii.
dollar-653241_1280

Rozpoczęcie egzekucji komorniczej wcale nie musi oznaczać, że nie mamy możliwości obrony swoich praw. Dłużnicy często mają błędne przeświadczenie, iż prawomocnie stwierdzona wierzytelność przez sąd jest całkowicie zasadna i nie ma możliwości jej podważenia. Należy jednak pamiętać o przysługujących nam prawach obrony przed roszczeniami przedawnionymi lub spełnionymi w sytuacjach kiedy dotyczy ich postępowanie egzekucyjne.

Podstawowymi sposobami obrony dłużnika przed egzekucją komorniczą są powództwa przeciwegzekucyjne tj.:

1) powództwo opozycyjne – przysługujące dłużnikowi

2) powództwo ekscydencyjne  (interwencyjne) – przysługujące os. trzeciej

Celem wytoczenia powyższych powództw, (art. 840- 843 kodeksu postępowania cywilnego) jest obrona dłużnika lub os. trzeciej przed niezgodną z prawem egzekucją.

W niniejszym artykule zajmiemy się analizą  powództwa opozycyjnego.

Podstawowym celem wytoczenia powództwa opozycyjnego jest pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Można tego dokonać w całości, w części lub jedynie je ograniczyć. Należy pamiętać, iż tytułem egzekucyjnym jest dokument urzędowy stwierdzający istnienie i zakres roszczenia wierzyciela. Zamknięty katalog tytułów egzekucyjnych znajduje się w  art. 777 KPC. Po wydaniu tytułu egzekucyjnego np. w postaci wyroku sądowego należy wnieść wniosek o zaopatrzenie go w klauzule wykonalności.

Dopiero tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzule wykonalności nazywamy tytułem wykonawczym spełniającym wszystkie konieczne wymogi do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Powództwo opozycyjne ma na celu wykazanie, że tytuł wykonawczy zawiera treść niezgodną z prawidłowym stanem rzeczy wobec czego jest niezasadny przez co powinien być pozbawiony wykonalności.

Dłużnik na podstawie art. 840 KPC jest jedyną sobą, która może żądać pozbawienia  wykonalności tytułu wykonawczego. Przepis ten wskazuje, iż takie żądanie może być oparte na kilku wskazanych w tym przepisie  podstawach.

Pierwsza z nich odnosi się do  sposobu kwestionowania przez dłużnika zdarzenia, na których oparto klauzulę wykonalności, w szczególności kiedy jest to istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym nie będącym orzeczeniem sądowym (np. bankowy tytuł egzekucyjny) bądź też przejście tego obowiązku na inną osobę.

Drugą podstawą powództwa w której dłużnik może domagać się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego jest zdarzenie na podstawie, którego wierzytelność (w przypadku orzeczenia sądowego również po zamknięciu rozpraw) wygasła bądź też nie może być egzekwowana. Do przykładów takiego zdarzenia niewątpliwie kwalifikuje się spłata zadłużenia bądź też jego potrącenie. Należy pamiętać, iż spłata zadłużenia nie powoduje bowiem automatycznego zakończenia postępowania egzekucyjnego (chyba że nastąpi do rąk komornika) – jeżeli wierzyciel nie odstąpi od egzekucji, będzie się ona toczyła nadal, dopóki w drodze powództwa przeciw egzekucyjnego dłużnik nie obali tytułu wykonawczego.

Trzecią podstawą powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności może wytoczyć małżonek dłużnika przeciwko, któremu nadano klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 KPC, gdy twierdzi, że egzekwowane świadczenie nie należy się wierzycielowi. Może on powoływać się na zarzuty przysługujące nie tylko jemu, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

Po uwzględnieniu powództwa przez sąd należy złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Poprzez jego podważenie ponowna egzekucja nie może zostać wszczęta. Warto mieć na uwadze, że powództwo opozycyjne można wytoczyć zarówno po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, jak i przed jego wszyciem.

Jak prawidłowo wnieść pozew?

Na początku należy ustalić sąd rzeczowo  właściwy w którego okręgu prowadzi się egzekucję.

Jeżeli wytoczenie powództwa nastąpiło przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, pozew powinien być złożony do sądu wg. właściwości ogólnej, a więc miejsca zamieszkania lub też siedziby wierzyciela. Można to uczynić niezwłocznie po nadaniu orzeczeniu klauzuli wykonalności. Przed nadaniem klauzuli wykonalności złożenie powództwa nie jest możliwe.

Przy pisaniu pozwu ważną rzeczą jest zawarcie wszystkich zarzutów, jakie nadają się do podniesienia w danym etapie sprawy. Brak jakiegokolwiek z nich będzie skutkował pozbawieniem prawa jego powołania w dalszej części postępowania. Istotnym elementem, o którym należy pamiętać przy składaniu pozwu jest zawarty w nim wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego w całości albo w części.

Dzięki takiemu postępowaniu dłużnik ma możliwość skutecznej walki z nie słusznymi roszczeniami.

Jeżeli masz problem z wierzycielem lub komornik chce wyegzekwować przedawnioną wierzytelność napisz od nas. Wykwalifikowany prawnik zajmie się Twoim problemem!

 

© 2014 wykonanie: Studio Software | iPrawnicy

logo-footer

Regulamin | Znajdź nas: