REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ iPRAWNICY SPÓŁKA Z O.O.

§1 Postanowienia Ogólne

1. Usługodawcą jest iPrawnicy Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 4/10, 00-412 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000545262, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 7010469972, REGON 360877980 zwana dalej: ‚iPrawnicy”.

2. iPrawnicy świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez serwis internetowy znajdujący się̨ pod adresem www.iprawnicy.pl.

3. Siedziba biura iPrawnicy znajduje się̨ przy ulicy Mokotowskiej 65/6 w Warszawie, kontakt@iprawnicy.pl.

4. Osoba korzystająca z serwisu zwana jest „użytkownikiem”.

5. Wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy iPrawnicy, a klientem następują̨ w formie elektronicznej.

6. Wszelkie prawa autorskie do serwisu należą̨ do iPrawnicy Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują̨ przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa.

8. Wszelkie spory pomiędzy iPrawnicy, a Użytkownikiem rozstrzygane będą̨ przez sąd Miasta Stołecznego Warszawa

§2 Użytkownik

1. Użytkownikiem może być́ osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają̨ zdolność́ prawą. Osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ją ograniczona, może korzystać́ z serwisu, jeśli działa przez przedstawiciela.

2. Warunkiem korzystania z serwisu iPrawnicy jest akceptacja wszelkich postanowień́ niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownik potwierdza akceptację Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka.

4. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników w każdym czasie.

5. Akceptując Regulamin, Użytkownik oświadcza świadomy skutków i odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych, że:

a) Nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić́ jakiejkolwiek działalności polegającej na praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w rozumieniu ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., nr 455), lub w której występowałyby jakiekolwiek elementy powyższych czynów.

b) Nie zamierza dopuszczać́ się̨ jakichkolwiek czynów polegających na ukrywaniu dochodów,  zatajeniu dochodów, uchylaniu się̨ od płacenia podatków i innych zobowiązań́ publicznoprawnych, a także innych czynów zabronionych przez ustawę̨ – Kodeks karny skarbowy.

6.Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa polskiego, zasad współżycia społecznego oraz dobrych zwyczajów.

§3. Newslatter

1. Subskrypcja Newslattera następuje poprzez podanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, albo przez wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslattera, który może zawierać́ informację handlowe lub materiały marketingowe.

2. Newslatter jest bezpłatny.

3. Klient ma w każdym momencie możliwość́ rezygnacji z Subskrypcji Newslattera poprzez klikniecie na znajdujący się̨ w Newslattera link z opcją wypisania się̨.

§4 Korzystanie z serwisu

1. Użytkownik który planuje zadać́ pytanie prawne poprzez serwis iPrawnicy jest zobowiązany do wypełnienia formularza porady prawnej.

2. Użytkownik w formularzu wpisuje: imię̨, adres poczty elektronicznej, treść́ pytania do darmowej wyceny, załącza pliki w niezbędne sporządzenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz akceptuje Regulaminu.

3. Po zaakceptowaniu Regulaminu Klient może wysłać́ pytanie do darmowej wyceny prawnej

4. Pytanie powinno obejmować́ precyzyjnie wskazane przez Użytkownika zagadnienie. O wadliwości zadanego pytania prawnik iPrawnicy niezwłocznie poinformuje Użytkownika.

5. Użytkownik otrzymuje wycenę̨ w przeciągu 12 godzin od momentu otrzymania informacji o terminie wyceny. Termin o którym mowa wyżej może ulec wydłużeniu, w szczególności okresach weekendowych, ferii, wakacji, w dni ustawowo wolne od pracy lub w przypadku skomplikowanego charakteru zapytania.

6. Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej informację na temat wyceny (od 29.90 zł) wraz z linkiem który umożliwia Użytkownikowi zapłatę̨ za zadane pytanie prawne.

7. iPrawnicy udzielają̨ Użytkownikowi odpowiedzi na zadane pytanie przez Użytkownika w terminie 72 godzin od zadania pytania.

8. Udzielenie odpowiedzi polega na przesłaniu na wskazany przez Użytkownika adres e-mail odpowiedzi na pytanie.

9. Termin o którym mowa w pkt. 7 może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli do odpowiedzi prawnej trzeba szczegółowo przeanalizować́ dokumenty lub zadane pytanie porusza skomplikowany problem prawny.

10. Użytkownik zostanie poinformowany o przedłużeniu udzielania odpowiedzi w przeciągu 24 godzin od zapłaty za pytanie. W informacji zostanie wskazany termin odpowiedzi oraz przyczyny wydłużenia terminu.

11. W sytuacjach koniecznych gdy do udzielenia prawidłowej odpowiedzi niezbędne stanie się̨ zapoznanie z treścią̨ dokumentów. iPrawnicy mają prawo wezwania Użytkownika do udostepnienia koniecznych dokumentów za pomocą̨ poczty elektronicznej. W przypadku wyżej wymienionym termin udzielenia odpowiedzi zostaje wydłużony, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

12. iPrawnicy nie ponosi odpowiedzialności za treść́ udzielonych przez prawnika odpowiedzi, którą, sformułowano na podstawie niepełnego lub niedokładnego stanu faktycznego przedstawionego przez Użytkownika.

§5 Faktury i płatności

1. Wycena pytania jest bezpłatna, po uzyskaniu z wyceną użytkownik może:

a) zrezygnować́ z zadania pytania

b) opłacić́ pytanie

2. Rezygnacja użytkownika nie wywołuje żadnej odpowiedzialności finansowej.

3. Opłacenie pytania następuje przelewem lub przy pomocy płatności bezpośredniej. Rozliczenie transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są̨ za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

4. iPrawnicy wystawia fakturę̨ z tytułu odpowiedzi na zadane pytanie w terminie 7 dni od otrzymania płatności od Użytkownika.

5. Użytkownik wyraża zgodę̨ na otrzymywanie faktur od iPrawnicy w formie elektronicznej, które będą̨ wysyłane na wskazany adres e-mail.

6. Użytkownik upoważnia iPrawnicy do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§6 Odpowiedzialność́

1. Odpowiedzialność́ iPrawnicy będzie zawsze ograniczona do strat rzeczywistych poniesionych przez Użytkownika w wyniku czynności podjętych przez iPrawnicy lub jej zaniechań́ i nie obejmuje traconych korzyści, szkody ekonomicznej. W każdym przypadku odpowiedzialność́ związana z usługami świadczonymi przez iPrawnicy będzie ograniczona do wysokości wynagrodzenia faktycznie zapłaconego iPrawnicy przez użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wysokość́ wynagrodzenia iPrawnicy została określona z uwzględnieniem ograniczeń́ odpowiedzialności za świadczone usługi.

§7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę̨ należy przesyłać́ na adres: iPrawnicy Spółka z o.o., ul. Kruczkowskiego 4/10, 00-412 Warszawa z dopiskiem „reklamacja”.

2. Reklamacja powinna zawierać́:

a)  Oznaczenie Użytkownika

b)  podanie adresu poczty elektronicznej

c)  wskazanie porady z która wiąże się̨ reklamacja wraz z odpowiedzią̨

d)  określenie zarzutów będących podstawą reklamacji

3. W przeciągu 14 dni roboczych od doręczenia reklamacji iPrawnicy wysilą odpowiedź z propozycją rozstrzygnięcia sprawy.

Napisz komentarz:

*

Your email address will not be published.