Open/Close Menu iPrawnicy świadczą swoją pomoc przy wykorzystaniu internetu. Dlatego nasza pomoc dociera do Ciebie znacznie szybciej niż w przypadku korzystania z usług tradycyjnej kancelarii.
hirsch-555463_1280

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21.07.2014 r. odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta ponosi Skarb Państwa. Odpowiedzialność ta została uregulowana w dwóch aktach prawnych, a mianowicie w ustawie o ochronie przyrody oraz w ustawie prawo łowieckie. Kwestie dotyczące szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny usankcjonowano w prawie łowieckim, natomiast odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez bobry, rysie, wilki, żubry i niedźwiedzie została uregulowana w ustawie o ochronie przyrody.

Jeżeli dzikie zwierzęta wyrządziły szkody na Twojej nieruchomości napisz do nas. Nasi doświadczeni prawnicy pomogą w wyegzekwowaniu należnego odszkodowania.

Ustawodawca rozdzielił odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta pomiędzy dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz zarząd województwa (dwa ostatnie wypłacają odszkodowania ze środków budżetu państwa).

Odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone na obszarach wchodzących w skład obwodów łowieckich wypłacane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego.

Zgodnie z treścią art. 46 ustawy prawo łowieckie:

1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych:

1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;

2) przy wykonywaniu polowania.

2.Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonują przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Na żądanie strony w oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania uczestniczy przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.

Z przytoczonego artykułu wynika, iż odszkodowanie należy się tylko i wyłącznie za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych, a także za szkody powstałe przy wykonywaniu polowań. Co więcej  ustawodawca odebrał prawo do odszykowania:

1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;

2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;

3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;

4) za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;

5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;

6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

Odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych wypłacane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz zarząd województwa ze środków budżetu państwa.

Artykuł 50 ust. 1 ustawy prawo łowieckie stanowi, iż Skarb Państwa odpowiada za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, (a więc w uprawach i płodach rolnych) wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (obecnie na liście zwierząt łownych objętych całoroczną ochroną znajduje się jedynie łoś).

Jeżeli szkody zostały wyrządzone na obszarach obwodów łowieckich leśnych odszkodowania wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze środków budżetu państw, natomiast jeżeli szkody zostały wyrządzone na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa.

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich. 

W dotychczas omawiany przypadkach odszkodowanie przysługiwało tyko za szkody wyrządzone przez zwierzęta w uprawach i płodach rolnych.

Jednak zgodnie z dyspozycją art. 50 ut. 1b Skarb Państwa odpowiada także za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, (dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Warto podkreślić, że ustawodawca w przytoczonym ust. 1b ustawy prawo łowieckie nie zawęża odpowiedzialności Skarbu Państwa tylko do szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych, tak jak ma to miejsce w przypadku wyżej omawianych przepisów. Jeżeli więc dzikie zwierzęta zniszczą np. nasz ogród, który nie znajduje się na terenach wchodzących w skład obwodów łowieckich mamy prawo do odszkodowania, które zobowiązany jest wypłacić zarząd województwa ze środków budżetu państwa.

© 2014 wykonanie: Studio Software | iPrawnicy

logo-footer

Regulamin | Znajdź nas: