Open/Close Menu iPrawnicy świadczą swoją pomoc przy wykorzystaniu internetu. Dlatego nasza pomoc dociera do Ciebie znacznie szybciej niż w przypadku korzystania z usług tradycyjnej kancelarii.
coins-952540_1920

Wiele porad prawnych online udzielanych przez zespół iPrawnicy, dotyczy egzekwowania należności od wierzycieli małych przedsiębiorstw. Brak terminowych płatności, może przełożyć się na utratę płynności finansowej prowadzonego biznesu. Warto zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Postępowanie nakazowe jest zaliczane do fakultatywnych postępowań odrębnych, gdyż wszczyna się je na wniosek powoda zawarty w pozwie. Właściwym dla rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy lub Okręgowy, a rozstrzygnięcie zapada na posiedzeniu niejawnym.

Warto zaznaczyć, że postępowanie nakazowe może być łączone z postępowaniem uproszczonym. Oznacza to, że na etapie wnoszenia pozwu należy rozważyć czy pozew powinien być złożony na urzędowym formularzu o którym mowa w art. 5052 kodeksu postępowania cywilnego, czy też w formie tradycyjnego pozwu. Pozew z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty należy wnieść na urzędowym formularzu jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 PLN.

Podstawa wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym zawarta jest w art. 485 kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z dyspozycją omawianego artykułu Sąd wydaje nakaz zapłaty między innymi, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:

1) dokumentem urzędowym;

2) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;

3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;

4) zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Składając pozew z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, powód powinien załączyć jeden z dokumentów/dowodów wymienionych w omawianym artykule.

Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, iż pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty. Nakaz zapłaty doręcza się stronom; pozwanemu wraz z pozwem, załącznikami i pouczeniem o treści art. 493 § 1 zdanie trzecie.

Specyfika postępowania nakazowego polega na tym, że jeżeli dowody załączone do pozwu są wystarczające, Sąd wydaje nakaz zapłaty bez wysłuchania strony przeciwnej. Pozwany może jednak złożyć zarzuty do wydanego nakazu. W razie prawidłowego wniesienia zarzutów przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie zarzutów powodowi.

Niewątpliwą przewagą postępowania nakazowego jest znaczne przyspieszenie procedury, a także niższe koszty sądowe. Pozew podlega opłacie w wysokości 1/4 opłaty wnoszonej od pozwu w postępowaniu uproszczonym na podstawie art. 28 u.k.s.c., ale nie mniej niż 30 PLN.

Dzięki pomocy prawników możesz w skuteczny sposób dochodzić swoich roszczeń. Dlatego jeżeli masz problem z nierzetelnymi kontrahentami, skorzystaj porady prawnej przez Internet. Nasi prawnicy online przygotują dla Ciebie profesjonalne pismo procesowe.

Z pozdrowieniami zespół iPrawnicy.

© 2014 wykonanie: Studio Software | iPrawnicy

logo-footer

Regulamin | Znajdź nas: