Open/Close Menu iPrawnicy świadczą swoją pomoc przy wykorzystaniu internetu. Dlatego nasza pomoc dociera do Ciebie znacznie szybciej niż w przypadku korzystania z usług tradycyjnej kancelarii.
SplitShire-068 (1)

Wiele porad prawnych udzielanych przez zespół iPrawnicy odnosi się do odpowiedzi na pytanie czy można usunąć wspólnika ze spółki jawnej? Pomoc prawna w tym zakresie pomoże zaoszczędzić dużo czasu i energii, którą zdecydowanie bardziej można spożytkować na rozwijanie swojego interesu, a nie toczenie wewnętrznych sporów w spółce.

Ustawodawca w celu wyeliminowania możliwych konfliktów między wspólnikami mogącymi mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie spółki zastosował regulacje prawne pozwalające wykluczyć konfliktowego wspólnika. Podstawę prawną powyższego działania możemy znaleźć w art. 63 k.s.h.

§ 1 Każdy wspólnik może z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki przez sąd.

§ 2 Jeżeli jednak ważny powód zachodzi po stronie jednego ze wspólników, sąd może na wniosek pozostałych wspólników orzec o wyłączeniu tego wspólnika ze spółki.

§ 3 Przeciwne postanowienia umowy są nieważne.

Na wstępie należy wyjaśnić, iż kodeks spółek handlowych nie określa, jakie zdarzenie lub okoliczności powinny lub mogą być uznane za „ważne powody”, o których czytamy w powyższym artykule. Zgodnie z orzecznictwem jak i większościowym poglądem doktryny, można ogólnie stwierdzić, że „ważne powody” są to takie okoliczności, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają dalsze prowadzenie spółki.

W kwestii postępowania o wykluczenie wspólnika Sąd Apelacyjny w Poznaniu stwierdził, że „celem tego postępowania jest zmiana składu osobowego spółki poprzez usunięcie z niej wspólnika, którego dalsze pozostawanie w spółce, z uwagi na jego przymioty osobiste lub indywidualne zachowania (zawinione lub niezawinione), zagrażałoby interesom spółki lub usprawiedliwionym interesom pozostałych wspólników” (postanowienie z dnia 28 sierpnia 2013 r., sygn. akt I ACz 1405/13).

Natomiast na podstawie komentarza do przepisu art. 63 k.s.h. autorstwa Andrzeja Kidyby „Powody są WAŻNE, jeżeli zaistniałe okoliczności uniemożliwiają bądź poważnie utrudniają dalsze funkcjonowanie spółki. Do ważnych powodów zalicza się długotrwałe konflikty, nielojalne działanie wspólników względem spółki, długotrwałe uchylanie się od obowiązku prowadzenia spraw czy reprezentowania spółki, nie wniesienie wkładu na żądanie spółki, zobowiązanie się w umowie spółki do wniesienia wkładu do spółki, którymi wspólnik nie dysponuje”

Powództwo o rozwiązanie spółki jest rozpoznawane w trybie postępowania procesowego (art. 13 § 1 KPC), a więc będzie rozpatrywane w trybie zwykłym o którym sąd orzeknie wyrokiem.

Jeżeli powyższy problem ze wspólnikiem występuje również w Twojej spółce skorzystaj z naszych usług prawnych online. W zrozumiały i szybki sposób pomożemy Ci rozwiązać Twój problem udzielając profesjonalnej porady prawnej, a także przygotowując stosowne pismo procesowe. Dzięki temu będziesz mógł skupić się na tym co jest naprawdę istotne dla Twojej spółki.

Z pozdrowieniami zespół Prawnicy.

© 2014 wykonanie: Studio Software | iPrawnicy

logo-footer

Regulamin | Znajdź nas: