Open/Close Menu iPrawnicy świadczą swoją pomoc przy wykorzystaniu internetu. Dlatego nasza pomoc dociera do Ciebie znacznie szybciej niż w przypadku korzystania z usług tradycyjnej kancelarii.
9797753204_6aaf88e805_z

Bardzo często występującym zagadnieniem związanym z prowadzeniem postępowania administracyjnego jest kwestia dowodów w tymże postępowaniu.

Art 7 Kodeksu postępowania administracyjnego – W toku postępowania organu administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Kodeks postępowania administracyjnego wprowadza więc zasadę prawdy obiektywnej. Zasada ta zobowiązuje organ administracji  do podejmowania wszelkich czynności, niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego sprawy, który będzie zgodny ze stanem rzeczywistym. Zgodnie z nią organ rozstrzygając konkretną sprawę nie może poprzestać na dowodach dostarczonych przez stronę postępowania, ale z urzędu może i powinien podejmować działania mające na celu zebranie całego materiału dowodowego w sprawie, wyjaśniającego wszystkie okoliczności faktyczne.

 Konsekwencją zasady wyrażonej w art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego jest art 75 § 1 KPA.

Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

Oznacza to, iż w postępowaniu administracyjnym nie istnieje zamknięty katalog dowodów. Jako dowód organ jest obowązany dopuścić wszystko co może doprowadzić do wyjaśnienia sprawy, o ile nie jest to sprzeczne z prawem. Co więcej art. 78 § 1 KPA stanowi, iż:

żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.

Jest to o tyle ważne, iż organ na mocy art. 78 § 1 KPA  nie ma możliwości, a obowiązek uwzględnić żądanie dowodowe strony. Należy również zwrócić uwagę ,iż takie żądanie nie musi mieć istotnego znaczenia dla sprawy, wystarczy iż ma de facto jakiekolwiek znaczenie dla sprawy. Taka redakcja art. 78 par. 1 KPA daje stronom postępowania administracyjnego bardzo szerokie uprawnienia w stosunku do zgłaszania dowodów.

Dowodami w postępowaniu administracyjnym w szczególności mogą być :

1.Dokumenty

a) urzędowe – sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania. Dokumentami urzędowi są wszelkie dokumenty pisemne niezależnie od tego, na jakim materiale zostały sporządzone. Przepisy dotyczące formy oraz ewentualnej treści dokumentu urzędowego zawarte są w przede wszystkim w art. 107 kpa oraz przepisach szczególnych regulujących sposób działania danego organu. Dokumentem urzędowym jest także dokument sporządzony przez organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne w zakresie zleconych im przez ustawę spraw z dziedziny administracji publicznej.

b) prywatne  – wszystkie inne dokumenty które nie są dokumentami urzędowymi.

2. Zeznania świadków 

Świadkiem w postępowaniu administracyjnym może być jedynie osoba fizyczna, nie będąca stroną w toczącej się sprawie administracyjnej. Wymagana jest również  odpowiednia wiedza – tzn. wiadomości posiadane przez osobę, umożliwiające ustalenie stanu faktycznego danej sprawy art. 83 § 1 KPA. Kodeks postępowania administracyjnego wskazuje również kto świadkiem nie może być :

a)  osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń,

b) osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych na okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy,

c) duchowni co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi.

3. Opinie biegłych   

Dowód z opinii biegłego można zastosować, jeżeli istnieje potrzeba pozyskania wiadomości wybiegających poza zwykłą, rutynową działalność organu. Jeżeli jedna ze stron wnosi o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, organ jest związany takim żądaniem jedynie w przypadku, gdy w postępowaniu niezbędne jest zweryfikowanie specjalistycznych informacji w celu prawidłowego ustalenia stanu faktycznego.  opinia biegłego wydana w sprawie powinna:

a) wskazywać i wyjaśniać przesłanki, które doprowadziły do przedstawionej konkluzji,

b) umożliwiać organowi ocenę motywów bez wkraczania w sferę wiedzy specjalistycznej,

c) być jasna, konkretna i odpowiadać na postawione pytania.

4. Oględziny 

Czyli bezpośrednie badanie rzeczy przez organ celem dokonania spostrzeżeń o jego stanie i właściwościach . Przedmiotem oględzin mogą być nieruchomości lub rzeczy ruchome ( samochody , maszyny , budynki , lokale , uprawy ). Jeżeli dokonanie oględzin wiąże się  z koniecznością posiadania wiadomości specjalnych, oględziny można przeprowadzić z udziałem biegłego.
Szczególną formą oględzin jest eksperyment dowodowy tzn.: stworzenie sztucznej sytuacji dla zaobserwowania zjawisk.
Przed dokonaniem oględzin przynajmniej na 7 dni powiadamia się zainteresowanych uczestników postępowania.

Jeśli zainteresowało Cię postępowanie administracyjne i chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat napisz do nas, nasi prawnicy odpowiedzą na Twoje pytania.

© 2014 wykonanie: Studio Software | iPrawnicy

logo-footer

Regulamin | Znajdź nas: